Bharat Vikas Parishad had organized a Pranth Level Patriotic Group Song Competition at Raichur on Sunday         13th Nov 2022; in which students came out with flying colors. Our school bagged the 1st prize in Kannada group song and Folk song and 2nd prize in Hindi and Sanskrit Patriotic song competition.

 

Participants Names:

 Folk and Kannada song                                            

  1. Soham Shahapurkar
  2. Saiprasad Gawade
  3. Rajasi Gojgekar
  4. Tanvi Jayannavar
  5. Tanvi Vernekar
  6. Janvi Mainkar
  7. Mithil Hangirgekar

Hindi and Sanskrit song

1.Rajasi Gojgekar

2.Tanvi Jayannavar

3.Aishwarya Belgundi

4.Darshita Kudturkar

5.Shashipriya Singbal

6.Anvita Khot

7.Shreya Parvatikar

8.Pratha Kakatkar

Harmonium: Prayag Bongale

Dholak: Revati Dhavali

Congratulations for all your achievement.